javascript 逗号使用

1、普通分隔参数列表

alert(1,2,3)//1

2、返回最后一个值

var str = 1,2,3;//Error:等号的优先级高于逗号
var res = (1+2,3+4);//res=7;
var a = function(){
    console.log('我是a函数的实现');
    return 'hello world';
}
var c = function(){
    console.log('我是c函数的实现');
}
var b = (a(),c());//undefined
var d = (c(),a());//'hello world'

注意:等号两侧的表达式都会执行,返回最后表达式的值。

此条目发表在JavaScript分类目录。将固定链接加入收藏夹。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注